Enskilt avlopp

Enskilt avlopp är avloppsanläggningar som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet som ex. tvåkammarbrunn.

Är det dags att anlägga enskilt avlopp?

Enskilda avlopp är inte godkända enligt dagens regelverk på grund av hög ålder eller obefintligt reningseffekt. Om någon punkt gäller för ditt avlopp är det sannolikt att du behöver åtgärda detta:

  • Avloppet är fel dimensionerat, vilket är vanligt vid ombyggnationer
  • Har indraget vatten, men rening saknas
  • Du saknar giltigt tillstånd för avloppet
  • Avloppsvattnet leds till sandfilterbrunn eller stenkista
  • Du har en gammal två- eller trekammarbrunn
  • Slamavskiljning finns, men efterrening saknas

 

Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller miljöbalkens krav, dvs skyldig att vidta de åtgärder som behövs för att få det att fungera enligt gällande krav.